Úvodem

Účinnost suplementace vitaminem D na nadváhu/obezitu dětí a dospívajících: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií.

Celosvětový výskyt nadváhy a obezity u dětí a dospívajících se postupně navyšuje. Předchozí práce ukázaly, že nadváha/obezita dětí a dospívajících může částečně souviset s nedostatkem vitaminu D. Cílem tohoto systematického přehledu a metaanalýzy bylo posoudit účinnost vitaminu D na nadváhu/obezitu dětí a dospívajících.

Metodika

Pro účely této práce byly prohledány lékařské databáze PubMed, Embase, Cochrane Library a Web of science kumulativně do června 2022. Byly zahrnuty randomizované kontrolované studie (RCT) hodnotící účinnost vitaminu D na nadváhu/obezitu dětí a dospívající. K posouzení rizika zkreslení byl použit nástroj Cochrane pro hodnocení rizika zkreslení a byla provedena analýza podskupin na základě různých dávek. Všechny analýzy dat byly provedeny pomocí programu R.

Výsledky

Celkem bylo vyhledáno 1502 článků a nakonec bylo zařazeno 10 vhodných studií s celkem 595 účastníky. Metaanalýza neprokázala žádné rozdíly v biomarkerech jako je LDL, TC, TG, BMI, ALP, Ca a PTH mezi skupinou s vitaminem-D (Vit-D) a placebem, zatímco u skupiny s Vit-D došlo ke zlepšení HOMA-IR [WMD = – 0,348, 95%CI (- 0,477, – 0,219), p = 0,26].

Analýza podskupin neprokázala žádný významný rozdíl ve zvýšení 25-(OH)-D mezi podskupinami (p = 0,39), zatímco sérová hladina 25-(OH)-D se u různých dávek Vit-D zvýšila [WMD = 6,973, 95%CI (3,072, 10,873)]. Vysoká denní dávka (≥ 4000 IU/den) Vit-D snížila CRP a zvýšila hladinu HDL.

Závěrem

Vysoká dávka suplementace Vit-D (více než 4000 IU/den) snížila několik ukazatelů kardiometabolického rizika a zlepšila inzulinovou rezistenci.

Co je známo:

– Nedostatek Vit-D je u dětí a dospívajících s nadváhou/obezitou (OW/OB) častý.

– Předchozí randomizované studie o prospěšnosti suplementace Vit-D u dětí a dospívajících s OW/OB jsou nekonzistentní.

Co je nového:

– Toto je první metaanalýza provedená za účelem posouzení účinnosti suplementace Vit-D u dětí a dospívajících s OW/OB.

– Vysoká dávka suplementace Vit-D je prospěšná pro kardiovaskulární metabolismus a zlepšuje inzulinovou rezistenci u dětí a dospívajících s OW/OB.

PubMed

Fulltext