Úvod

Nedostatek vitaminu D je spojován s různými zdravotními obtížemi včetně poruch centrálního nervového systému, konkrétně i epilepsie, přičemž právě nedostatek vitaminu D převládá u pacientů s epilepsií . Přesná souvislost mezi hladinami vitaminu D a věkem u epilepsie však dosud zůstává neznáma.

Studie si dala za cíl stanovit vztah mezi hladinou vitaminu D a věkem u pacientů s epilepsií a vyhodnotit faktory, které mohou hrát roli při kontrole epileptických záchvatů.

Metodika a výsledky

Design studie byla retrospektivní analytická revize lékařských záznamů na klinice pro výzkum epilepsie v Saúdské Arábii. Mezi 11/2016 a 04/2020 autoři vybrali způsobilé pacienty s epilepsií ve věku nad 14 let, u nichž byly hladiny vitaminu D zaznamenány alespoň jednou po kontrole. Dále byly analyzovány údaje o hladině vitaminu D v séru podle věku a dalších faktorů, užívání vitaminu D, klasifikaci záchvatů a na závěr byla provedena mnohorozměrná logistická regrese k vyhodnocení souvislosti s kontrolou záchvatů.

Celkem byla použita data od 524 pacientů.

Prevalence nízkých hladin vitaminu D v séru byla vysoká (86,8 %). Medián hladiny vitaminu D u všech pacientů byl nízký (38 nmol/l) a byl nižší u mladých epileptiků než u dospělých (P<0,01). Pouze 146 pacientů dostávalo vitamin D. Vysoké hladiny vitaminu D byly spojeny se 40% snížením záchvatů.

Závěr

Nedostatek vitaminu D je u pacientů s epilepsií v Saúdské Arábii podceňován a je častější u mladých dospělých a pacientů s mnohočetnou terapií v porovnání s jinými pacienty. Pacienti s vysokými hladinami vitamínu D měli dobrou kontrolu záchvatů ve srovnání s pacienty s nízkými hladinami.

PubMed

Fulltext