Výsledky nedávno publikované randomizované kontrolované studie (RCT) ukazují, že vitamín D by mohl chránit β-buňky v úvodní fázi diabetu 1. typu. Prodloužení této fáze částečné klinické remise zlepšuje glykemickou kontrolu a snižuje dlouhodobé komplikace. Tato RCT randomizovala 36 dětí a dospívajících buď k podávání vitaminu D2 (ergokalciferol, 50.000 IU jednou týdně po dobu 2 měsíců a poté každý druhý týden po dobu 10 měsíců) nebo k placebu. Výsledky ukázaly, že vitamin D signifikantně snížil jak hladinu glykovaného hemoglobinu, tak i dávku inzulínu upravenou na glykovaný hemoglobin.

Autoři této studie proto doporučují v době diagnózy diabetu 1. typu změřit pacientům hladinu vitaminu D a zahájit suplementaci vitaminu D, pokud je jeho koncentrace v séru <75 nmol/l tak, aby se hladina udržela mezi 75-150 nmol/l. V suplementaci vitaminu D se má pokračovat po dobu alespoň jednoho roku, aby se tak zajistil optimální prospěch z léčby během fáze částečné klinické remise diabetu 1. typu.

Full-text