Dosavadní rozsáhlé důkazy spojují nízké hladiny vitaminu D a další komorbidity s dopadem a rozvojem onemocnění COVID-19, nicméně výsledky publikovaných studií jsou rozporuplné. Tento systematický přehled a metaanalýza si dala za cíl prozkoumat souvislost mezi nižšími hladinami vitaminu D a rizikem infekce COVID-19.

Autoři prohledali vědeckou databázi MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trials a ClinicalTrials.gov pro články publikované do 20. srpna 2021. Celkem bylo identifikováno 16 vhodných studií s 386 631 pacienty. Do analýzy byly zahrnuty observační kohortové a případové kontrolní studie, které hodnotily sérové ​​hladiny vitaminu D u pacientů s COVID-19.

Výsledky a závěry

U pozitivních pacientů s COVID-19 byly zjištěny významně nižší hladiny vitaminu D. Tento vztah byl výraznější u pacientek než u mužských pacientů.

Nízké hladiny vitaminu D v séru tak byly významně spojeny s rizikem infekce COVID-19. Tento vztah byl silnější u žen než u mužů.

PubMed

Fulltext