Studie si dala za cíl prozkoumat vztah mezi nízkou hladinou vitaminu D a laterální epikondylitidou (LE, tedy tenisovým loktem).

Během 2 let bylo do studijní skupiny zařazeno celkem 40 pacientů (17 mužů, 23 žen; průměrný věk: 38,6±10,7 let; rozmezí 18 až 59 let) s diagnózou LE, přičemž 66 pacientů (33 mužů, 33 žen; průměrný věk: 33,6±12,5 let; rozmezí 18 až 58 let), kteří neměli žádné potíže s loktem a splnili kritéria studie, byli zařazeni jako kontrolní skupina. Obě skupiny byly porovnány z hlediska hladin vitaminu D, z nichž hladiny >30 ng/ml byly považovány za normální, hladiny mezi 20-30 ng/ml byly akceptovány jako nedostatek vitaminu D a hladiny <20 ng/ml byly kategorizovány jako nedostatečné.

Hladiny vitaminu D ve skupině LE byly významně nižší než u kontrolní skupiny (p<0,001). Zatímco 31 pacientů (77,5 %) s diagnostikovanou LE mělo nedostatek vitaminu D, 4 pacienti (10 %) měli nedostatek vitaminu D a 5 pacientů (12,5 %) mělo normální hladiny vitaminu D. V kontrolní skupině mělo 29 pacientů (43,9 %) nedostatek vitaminu D, 20 pacientů (30,3 %) nedostatek vitaminu D a 17 pacientů (25,8 %) mělo normální hladinu vitaminu D.

Přestože etiologie onemocnění LE není dosud plně objasněna, hladiny vitaminu D byly u pacientů s LE ve studii významně nižší. Toto zjištění podporuje tvrzení, že nízký obsah vitaminu D může být jedním z faktorů v etiologii LE.

PubMed

Fulltext