Úvod

Suplementace vitaminu D byla navržena jako vhodné doplnění léčby onemocnění COVID-19 na podkladě experimentálních dat a dat z malých a nekontrolovaných pozorovacích studií. Tato studie COvid19 a VITAmin d TRIAL (COVIT-TRIAL) byla provedena s cílem otestovat, zda se perorální vysoká dávka cholekalciferolu (vitamin D3) podaná do 72 hodin po diagnóze COVID-19 zlepší ve srovnání se standardní dávkou cholekalciferolu 14 -denní celkové přežití mezi rizikovými staršími dospělými infikovanými těžkým akutním respiračním syndromem infekce SARS-CoV-2.

Metody a nálezy

Tato multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná, otevřená klinická studie zahrnovala spolupráci 9 lékařských center ve Francii. Pacienti přijatí do nemocničních jednotek nebo žijící v pečovatelských domech byli způsobilí, pokud byli ≥ 65 let, měli infekci SARS-CoV-2 kratší než 3 dny a alespoň 1 rizikový faktor zhoršující COVID-19 (tj. věk ≥75 let, SpO2 ≤94 % nebo PaO2/FiO2 ≤300 mm Hg).

Způsobilí pacienti byli náhodně rozděleni buď do jedné perorální vysoké dávky (400 000 IU) nebo standardní dávky (50 000 IU) cholekalciferolu podávaného do 72 hodin po diagnóze COVID-19.

Výsledky

Primárním výsledkem byla 14denní celková mortalita. Celkem 254 pacientů splnilo kritéria způsobilosti a vytvořilo studijní populaci. Střední věk byl 88 (IQR, 82 až 92) let a 148 pacientů (58 %) byly ženy. Celkově 8 (6 %) ze 127 pacientů přidělených na vysokou dávku cholekalciferolu a 14 (11 %) ze 127 pacientů přidělených na standardní dávku cholekalciferolu zemřelo do 14 dnů (upravený poměr rizik = 0,39 [95% interval spolehlivosti [CI] , 0,16 až 0,99], P = 0,049, po kontrole nezávislých parametrů [tj. věku, potřeby kyslíku, hospitalizace, užívání antibiotik, protiinfekčních léků a/nebo kortikosteroidů] a výchozích prognostických faktorů [tj. pohlaví, rakovina, průjem a delirium na začátku studie]).

Počet potřebný k léčbě, aby 1 osoba měla prospěch (NNTB) byla 21. Zřejmý přínos byl zjištěn u 14denní úmrtnosti v důsledku COVID-19 (7 (6 %) úmrtí ve skupině s vysokou dávkou a 14 (11 %) úmrtí ve skupině se standardní dávkou; upravený poměr rizika = 0,33 [95% CI, 0,12 až 0,86], P = 0,02).

Ochranný účinek jednorázového perorálního podání vysoké dávky se neudržel po 28 dnech (19 (15 %) úmrtí ve skupině s vysokou dávkou a 21 (17 %) úmrtí ve skupině se standardní dávkou; upravený poměr rizika = 0,70 [95 % CI, 0,36 až 1,36], P = 0,29). Vysoké dávky cholekalciferolu nevedly k častějším nežádoucím účinkům ve srovnání se standardní dávkou.

Závěry

Randomizovaná kontrolovaná studie pozorovala, že časné podávání vysokých dávek vitamínu D3 oproti standardní dávce u rizikových starších pacientů s COVID-19 zlepšilo celkovou mortalitu ve 14. den. Účinek již nebyl pozorován po 28 dnech.

PubMed

Fulltext