Suplementace vitaminu D byla navržena jako léčba COVIDu-19 na základě experimentálních dat a dat z malých a nekontrolovaných observačních studií. Tato studie COvid19 a VITAmin d TRIAL (COVIT-TRIAL) byla provedena s cílem otestovat, zda se jedna perorální vysoká dávka cholekalciferolu (vitamínu D3) podaná do 72 hodin po diagnóze COVID-19 zlepší ve srovnání se standardní dávkou cholekalciferolu, 14ti denní celkové přežití mezi rizikovými staršími dospělými infikovanými virem SARS-CoV-2.

Tato nově publikovaná studie byla multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná a otevřená. Zahrnovala spolupráci 9 lékařských center ve Francii. Pacienti byli hospitalizováni nebo žijící v pečovatelských domech sousedících s výzkumnými středisky, byli ve věku ≥ 65 let, měli infekci SARS-CoV-2 po dobu kratší než 3 dny a alespoň 1 další rizikový faktor zhoršující průběh COVID-19 (věk ≥75 let, SpO2 ≤94 % nebo PaO2/FiO2 ≤300 mm Hg).

Pacienti náhodně rozděleni do dvou skupin. První skupina dostala jednu vysokou perorální dávku vitaminu D3 (400.000 IU) a druhá skupina standardní dávku (50.000 IU) pod lékařským dohledem a to do 72 hodin po diagnóze COVID-19.

Do studie bylo zařazeno 254 pacientů, střední věk byl 88 let, z toho 148 bylo žen (58 %). Celkově 8 (6 %) ze 127 pacientů přidělených na vysokou dávku cholekalciferolu a 14 (11 %) ze 127 pacientů přidělených na standardní dávku cholekalciferolu zemřelo do 14 dnů, tzn. významné snížení rizika úmrtí o 61 % (p=0,049) při užití vyšší dávky vitaminu D3.

Ochranný účinek jednorázového perorálního podání vysoké dávky se však neudržel po 28 dnech (19 (15 %) úmrtí ve skupině s vysokou dávkou a 21 (17 %) úmrtí ve skupině se standardní dávkou; došlo k nesignifikantnímu snížení rizika o 30 % (p=0,29).

Vysoké dávky cholekalciferolu nevedly k častějším nežádoucím účinkům ve srovnání se standardní dávkou. Otevřený design a omezená síla studie jsou hlavními omezeními studie.

Závěry: V této randomizované kontrolované studii autoři pozorovali, že časné podávání vysokých dávek vitaminu D3 oproti standardním dávkám rizikovým starším pacientům s COVID-19 zlepšilo celkovou mortalitu 14. den. Účinek již nebyl pozorován po 28. dní.

Full-text