Předchozí studie neukazují konzistentní výsledky souvislostí mezi vitamínem D a rizikem mrtvice. Studie shromáždila publikovaná data a provedla metaanalýzu s cílem prozkoumat tento vztah. Byly použity články, které zkoumaly souvislost mezi vitaminem D a rizikem mrtvice, publikované před dubnem 2021 v lékařských databázích.

Celkem bylo použito 20 kohortových studií zahrnující 213 276 účastníků a case-control analýzu s 13 642 pacienty. Dále studie použila analýzu s 15 studiemi zahrnující 41 146 pacientů užívajících vitamin D a 41 163 pacientů s placebem k vyhodnocení vlivu podávání vitaminu D na riziko mrtvice.

Výsledky

Vyšší hladiny 25(OH) vitaminu D v plasmě byly spojeny se sníženým rizikem cévní mozkové příhody (statistický poměr pravděpodobnosti /relativní riziko = 0,78, 95% interval spolehlivosti [CI]: 0,70-0,86, I2 = 41,5 %, p = 0,025). Současně však analýza poukázala na fakt, že suplementace vitaminem D neovlivnila riziko mrtvice (poměr rizika = 1,05, 95% CI: 0,96-1,14, I2 = 2,3 %, p = 0,425).

Studie ukázala, že nižší hladina vitaminu D v plasmě byla spojena se zvýšeným rizikem a výskytem mrtvice, ale podávání vitaminu D neprokázala přínos při snížení tohoto rizika. Je tak zapotřebí takovýto problém blíže prošetřit.

PubMed

Fulltext