Studie

Autoři se pokusili zhodnotit účinky vitaminu D a cvičení na rovnováhu, riziko pádu a kvalitu života (QoL) u žen po menopauze pomocí prospektivní, randomizované, kontrolované, zaslepené studie s ženami ve věku 50-70 let.

Účastníci s nižšími koncentracemi vitaminu D byli randomizováni do 3 skupin s vitaminem D, core a balančním cvičení anebo s kombinací vitaminu D plus cvičení. Účastníce s vyšší hladinou vitaminu D byly kontrola s cvičením.

Výsledky

Po léčbě vykázaly všechny skupiny významné zlepšení rovnováhy kromě první skupiny a QoL kromě druhé skupiny. Mezi intervenčními skupinami nebyl žádný významný rozdíl.

Substituční terapie vitaminem D má pozitivní účinky na rovnováhu a kvalitu života. Posilování core a balanční cvičení jsou velmi důležité pro lepší rovnováhu a prevenci pádů u žen po menopauze.

PubMed

Fulltext