Bolest zad je v současném světě významnou příčinou invalidity a dostupné terapeutické možnosti jsou bohužel vcelku omezené. Obezita a nedostatek vitaminu D jsou rizikové faktory pro bolest zad. Některé randomizované kontrolované studie zkoumající účinky podání vitaminu D na bolest zad měly metodologická omezení a z velké části zahrnuly účastníky bez nedostatku vitaminu D.

Cílem studie bylo zjistit, zda suplementace vitaminem D zlepšuje symptomy bolesti zad u dospělých jedinců s nedostatkem vitaminu D, kteří trpí nadváhou nebo obezitou. Šedesát pět dospělých s nadváhou nebo obezitou (BMI ≥ 25 kg/m2) s nedostatkem vitaminu D bylo randomizováno do bolusové perorální dávky 100 000 IU a následně 4000 IU cholekalciferolu/den nebo placebo po dobu 16 týdnů. Autoři změřili koncentrace vitaminu D a bolest zad podle Chronic Pain Grade Questionnaire před a po intervenci. Zároveň byly hodnoceny životní návyky včetně pobytu na slunci, fyzické aktivity a stravy pomocí dotazníků.

Výsledky: Studii dokončilo celkem 54 účastníků, z nichž 49 mělo kompletní údaje o bolestech zad a byli zahrnuti do současné analýzy. Po 16týdenní intervenci se hladiny vitaminu D významně zvýšily při suplementaci vitaminem D ve srovnání s placebem. Mezi skupinami s vitaminem D a placebem nebyly žádné významné rozdíly ve změně intenzity bolesti zad nebo skóre invalidity, avšak u pacientů s nízkými koncentracemi vitaminu D na začátku (n = 20) došlo k významně většímu snížení skóre bolesti zad ve srovnání s placebem.

Závěry: Suplementace vitaminu D u dospělých s nadváhou nebo obezitou a výrazným nedostatkem vitaminu D může zlepšit bolesti zad.

Pubmed

Fulltext