Tato studie si stanovila cíl zjistit, zda je suplementace vitaminu D spojena s nižší úmrtností u dospělých pomocí systematického přehledu a metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií (RCT).

Zahrnuty byly RCT porovnávající podání vitaminu D s placebem nebo bez léčby a sledování rizika úmrtí. Metaanalýza byla provedena pomocí modelů fixních a náhodných vlivů pro výpočet poměru rizika úmrtí ve skupině užívající vitamin D proti kontrole.

Výsledky

Celkem bylo nalezeno 52 studií s celkovým počtem 75 454 účastníků. Pouze pro kontrolu bylo testováno, zdali samotné podávání vitaminu D může riziko úmrtí z jakékoliv příčiny zvyšovat. Suplementace vitaminu D nebyla spojena s mortalitou ze všech příčin, kardiovaskulární mortalitou nebo nerakovinnou, nekardiovaskulární mortalitou.

Na druhou stranu podávání vitaminu D statisticky významně snížila riziko úmrtí na onkologické onemocnění, a to o 16 %!

Diskuze

Přestože by bylo potřeba ke zjištění asociace sestavit prospektivní studii, tato metaanalýza přináší velice zajímavá data použitých výsledky z velkého množství pacientů. Studie dále nenašla souvislost s možným snížením úmrtnosti ze všech příčin po podání vitaminu D, nicméně další případné studie v budoucnu by tuto problematiku mohla více osvětlit.

Pubmed

Fulltext