Nedostatek vitaminu D může zvýšit náchylnost ke COVID-19. Cílem této publikace bylo zjistit souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a náchylností k COVID-19, závažností průběhu a mortalitou na COVID-19.

Autoři této metaanalýzy prozkoumali publikované klinické studie do 30.05.2021, které sledovali souvislosti mezi nedostatkem vitaminu D a náchylností k COVID-19, závažností průběhu nemoci a úmrtím u dospělých. Sledovali také randomizované kontrolované studie srovnávající výsledky léčby COVID-19 vitaminem D navíc ke standardní péči ve srovnání s placebem.

Výsledky: Z 1.877 výsledků vyhledávání autoři do této metaanalýzy zahrnuli 72 observačních studií s téměř 2 miliony pacientů (n=1.976.099).

Nedostatek vitaminu D zvýšil riziko rozvoje COVID-19 o 46 % (p<0∙0001), riziko závažného průběhu onemocnění o 90 %(p<0,0001) a riziko úmrtí na COVID-19 o 107 % (p=0,003). Po vyloučení studií s vysokou heterogenitou bylo riziko úmrtí nesignifikantní.

Sérová koncentrace vitaminu D byla nižší u jedinců s COVID-19 ve srovnání s kontrolami (p=<0,0001), u pacientů s těžkým průběhem COVID-19 ve srovnání s kontrolami s nezávažným průběhem choroby (p=0,0001) a u zemřelých ve srovnání s přeživšími COVID-19 (p=0,002).

Závěry: Četné observační studie zahrnující téměř dva miliony dospělých naznačují, že nedostatek vitaminu D zvyšuje náchylnost k infekci a riziko těžkého průběhu COVID-19. Souvislost s mortalitou byla méně silná.

Full-text