Předchozí studie prokázaly významný vztah mezi nedostatkem vitaminu D a rozvojem diabetické periferní neuropatie (DPN). Cílem této klinické studie bylo zhodnotit účinek perorální suplementace vitaminu D u pacientů s diabetickou periferní neuropatií oproti standardní léčbě DPN bez vitaminu D.

Jednalo se o otevřenou randomizovanou klinickou studii, kde pacienti s DPN (34 osob) dostávali perorální vitamin D v dávce 5.000 IU jednou denně a standardní léčbu (pregabalin, gabapentin nebo amitriptylin) po dobu osmi týdnů. Kontrolní skupina (34 osob) dostávala pouze standardní léčbu (pregabalin, gabapentin nebo amitriptylin).

Výsledky: Autoři analyzovali údaje od 68 subjektů s DPN. Většina z nich (60,3 %) byly ženy ve věku cca 65 let. Po osmi týdnech léčby vykazovala experimentální skupina výraznější snížení průměrného skóre bolesti na stupnici VAS (visual analoge scale) i pocitů pálení oproti kontrolní skupině bez vitaminu D. V experimentální skupině došlo i ke zlepšení nálady (88,2 % vs. 70,6 %, p=0,031).

Na konci studie byly hladiny vitaminu D výrazněji vyšší v experimentální skupině (100 nmol/l vs. 46,8 nmol/l; p< 0,001) s větší změnou za osm týdnů oproti výchozí hodnotě (+60,3 nmol/l vs. +7,8 nmol/l; p< 0,001) ve srovnání s kontrolní skupinou.

Autoři rovněž zjistili že větší ústup bolesti podle skóre VAS vykazovali pacienti s vyšší hladinou vitaminu D (p=0,018). Ve studii nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

Závěry: U pacientů s diabetickou neuropatií přidání perorálního vitaminu D v dávce 5.000 IU denně ke standardní léčbě zlepšuje bolest, náladu a hladiny vitaminu D účinněji než samotná standardní léčba bez vitaminu D.

Full-text