Autoři této nově publikované práce v prestižním odborném časopisu LANCET hodnotili vztah mezi sérovou koncentrací vitaminu D (25(OH)D) a rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP) a mortalitou (úmrtností) ze všech příčin.

Autoři provedli analýzu údajů z 33 prospektivních klinických studií zahrnujících 500.962 osob bez ICHS či CMP na začátku studie. Dále provedli analýzu populačních kohortových studiích zahrnujících dalších 386.406 osob středního věku. Všechny tyto osoby sledovali po dobu cca 9,5 roku a měřili jim hladiny vitaminu D. Po dobu trvání studie s u 33.546 osob rozvinula ischemická choroba srdeční,18.166 osob utrpělo cévní mozkovou příhodu a 27.885 osob zemřelo.

Výsledky: Účastníci studie s nedostatkem vitaminu D (koncentrace 25(OH)D <25 nmol/l) a genetickou predispozicí k vyšší hladině vitaminu D o 10 nmol/l měli riziko celkové mortality (úmrtnosti z jakékoliv příčiny) vyšší o 31 % (p<0,0001); navíc se pozorovalo statisticky nevýznamné snížení rizika CMP o 15 % (p=0,09) a ICHS o 11 % (p=0,14).

Závěry: Genetické analýzy naznačují kauzální vztah mezi koncentracemi 25(OH)D a mortalitou u jedinců s nízkou sérovou hladinou vitaminu D. Tato zjištění naznačují, že suplementace vitaminem D by mohla snížit riziko úmrtnosti u jedinců s nízkou koncentrací 25(OH)D.

Full-text

Komentář k publikaci