Nedostatek vitaminu D zhoršuje prognózu u mnoha typů rakoviny, avšak jeho význam u různých typů hematologických malignit (nádorů krevních buněk) je nejasný. Kromě toho jsou zatím údaje o vztahu mezi hladinou vitaminu D před transplantací kostní dřeně (hematopoetických kmenových buněk) a výsledkem transplantace nejasné.

Autoři tohoto systematického přehledu a metaanalýzy si proto kladly za cíl objasnit vliv hladiny vitaminu D v době diagnózy hematologické malignity nebo v době před transplantací kmenových buněk na prognózu těchto hematologických malignit. Autoři zpracovali celkem 30 článků a abstraktů z databází vědeckých publikací (PubMed, Embase, Cochrane Library a sborníky z konferencí).

Výsledky: Nižší hladina vitaminu D byla významně spojena s horším celkovým přežitím o 39 % a také kratším přežitím bez progrese onemocnění o 103 % jak u myeloidních malignit, tak i u lymfoidních malignit, kde bylo celkové přežití kratší o 107 % a přežití bez progrese onemocnění bylo kratší o 91 %. Obdobné výsledky se zjistily i u několika jednotlivých podtypů lymfomů zvlášť. Navíc nižší hladina vitaminu D před transplantací kmenových buněk byla spojena s horším celkovým přežitím jak při autologní (o 65 %), tak i při alogenní transplantaci (o 50 %) kmenových buněk.

Závěry: I přes relativně malý počet hodnocených studií, tato data naznačují důležitost vitaminu D pro prognózu hematologických malignit.

Full-text