Studie zjišťovala koncetrace vitaminu D u pacientů s traumatickým poraněním mozku a možného vztahu mezi hladinou vitaminu a kognitivními schopnostmi.

Celkem 35 náhodně vybraných pacientů bylo vybráno s byly jim měřeny hladiny vitaminu D během jednoho měsíce hospitalizace a dále se hodnotily kognitivní funkce pomocí Glasgow Coma Scale a Mini Mental State Examination.

Nebyla pozorována žádná korelace mezi koncentrací vitaminu D a zhoršenými kognitivními schopnostmi u pacientů po traumatu centrální nervové soustavy, ale studie zjistila významný dopad frontálního poškození na plasmatické hladiny vitaminu D, které tedy toto poškození mohou indikovat.

Zároveň bylo zjištěno, že pacienti s nižší hladinou vitaminu D měli nižší kognitivní funkce, nicméně statisticky nevyšla korelace. Obrovským limitem studie bylo malé množství pacientů, a proto se uvažuje o jejím budoucím rozšířením.

Pubmed

Fulltext