Nově publikovaná klinická studie potvrdila účinnost vitaminu D v terapii deprese.

Do této dvojitě zaslepené randomizované klinické studie byli zahrnuti pacienti s depresí a současným nedostatkem vitaminu D (průměrný věk: 36 let). Diagnóza deprese se stanovovala pomocí kritérií DSM-5.

Klinická závažnost deprese byla hodnocena pomocí Hamiltonovy škály pro hodnocení deprese-17 (HDRS-17), kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire-Short Form (QLES) a globální zlepšení nebo změny závažnosti onemocnění byly hodnoceny pomocí Clinical Global Impression (CGI) severity of illness (CGI-S).

Na základě těchto hodnocení byla u pacientů zahájena standardní léčba, která zahrnovala užívání antidepresiv a psychoterapii. Pacienti pak byli náhodně rozděleni do dvou skupin – jedna se standardní léčbou samotnou (n = 23 pacientů), nebo do skupiny se standardní léčbou plus jednorázovou parenterální dávkou 300.000 IU vitaminu D (n = 23 pacientů) na začátku terapie. Všichni pacienti podstoupili testování HDRS-17, QLES a CGI-S znova po 12 týdnech léčby.

Výsledky: Po 12 týdnech byly výsledky léčby ve skupině léčené i vitaminem D spojeny s významným zlepšením skóre deprese u populace. Navíc se užití vysoké dávky vitaminu D projevilo také zlepšením skóre kvality života (QLES). Podání vitaminu D na začátku antidepresivní léčby bylo také doprovázeno zlepšením klinické závažnosti deprese.

Závěry: Jednorázové podání vysoké dávky vitaminu D v rámci léčby deprese je vhodnou strategií pro zlepšení výsledků léčby u pacientů se současným nedostatkem vitaminu D.

Full-text