Tato nová, pilotní, randomizovaná, otevřená, dvojitě maskovaná klinická studie se dvěma paralelními skupinami hodnotila účinek léčby vitaminem D při příjmu na jednotku intenzivní péče (JIP) a úmrtnost pacientů hospitalizovaných pro COVID-19 v univerzitní Fakultní nemocnici Reina Sofia, Córdoba, Španělsko.

Studie sledovala 76 po sobě jdoucích pacientů hospitalizovaných s infekcí COVID-19, klinickým obrazem akutní respirační infekce potvrzené rentgenovým obrazem virové pneumonie s pozitivním SARS-CoV-2 PCR testem a doporučením přijetí do nemocnice.

Všichni pacienti dostávali stejnou standardní péči podle protokolu nemocnice: kombinaci hydroxychlorochinu a azithromycinu. V poměru 2:1 byli pacienti randomizováni k dodatečnému podávání nebo nepodávání orální formy vitaminu D k této standardní terapii.

Výsledky: Z 50 pacientů léčených vitaminem D vyžadoval pouze jeden příjem na JIP (2 %), zatímco z 26 pacientů 13 neléčených vitaminem D vyžadovalo přijetí na JIP až 50 % (p <0,001). Z 50 pacientů léčených vitaminem D nikdo nezemřel a všichni byli propuštěni bez komplikací. Z 26 pacientů neléčených vitaminem D nemuselo být 13 přijato na JIP a byli propuštěni z nemocnice. Ze 13 pacientů přijatých na JIP dva zemřeli a zbylých 11 bylo propuštěno.

Závěry: Tato pilotní studie prokázala, že podávání vysoké dávky vitaminu D významně snížilo potřebu léčby na jednotce intenzivní péče u pacientů vyžadujících hospitalizaci kvůli prokázanému COVID-19. Zdá se, že vitamin D dokáže snížit závažnost onemocnění, bude však zapotřebí více a rozsáhlejších studií.

Full-text (Pubmed)