Nedávné důkazy zdůraznily důležitost vitaminu D pro vývoj centrálního nervového systému. Některé studie prokázaly souvislost mezi deficitem vitaminu D během těhotenství a výskytem poruchy pozornosti s hyperaktivitou/hyperkinetické poruchy (ADHD) u potomků na základě hodnocení rodičů nebo učitelů. Doposud však neexistovaly žádné klinické studie týkající se hladin vitaminu D v časném těhotenství a rizika vzniku ADHD u dětí.

V této populační studii případů a kontrol bylo z finských registrů identifikováno 1067 případů ADHD u dětí narozených v letech 1998 až 1999 a diagnostikovaných podle Mezinárodní klasifikace nemocí a 1067 odpovídajících zdravých kontrol bez ADHD. Hladina vitaminu D v krvi matek se měřila ze vzorků shromážděných během prvního trimestru těhotensví, které se archivují v národní biobance.

Výsledky: Existuje významná souvislost mezi klesajícími hladinami vitaminu D u matek a rizikem výskytu ADHD u dětí – při nižší hladině vitaminu D je riziko ADHD u potomka o 45 % až 65 % vyšší.

Závěry: Tato studie prokázala souvislost mezi nízkými hladinami vitaminu u matek během těhotenství a zvýšeným rizikem ADHD u jejich potomků. Toto zjištění může mít významné důsledky pro veřejné zdraví.

Pubmed

Full-text