Tato metaanalýza zkoumala vztah mezi nedostkatkem vitaminu D a opakovaným výskytem aft v ústech (recidivující aftózní stomatitidy (RAS)).

Do metaanalýzy bylo zahrnuto pět studií s celkem 208 pacienty s RAS a 241 zdravým jedincem. Všechny studie kromě jedné uváděly výrazně nižší hladiny vitaminu D u pacientů s RAS ve srovnání se zdravými jedinci. Souhrnná analýza těchto 5 studií rovněž potvrdila statisticky významně nižší hladiny vitaminu D u pacientů s RAS (p ˂ 0,002).

Závěry: Tato metaanalýza potvrdila významnou souvislost mezi nízkými hladinami vitaminu D a opakovaným výskytem aft (RAS) u těchto osob.

Pubmed

Full-text