Tato klinická studie hodnotila vliv podávání vysokých dávek vitaminu D na inzulinovou rezistenci a riziko rozvoje diabetu.

Autoři sestavili dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii s dospělými pacienty před diagnózou diabetu a s deficiencí vitaminu D. Celkem 162 pacientů bylo následně zařazeno do placebové větve nebo do větve léčené vitaminem D3.  Podstoupili rovněž měření krevní hladiny glukózy na lačno, orální glukózový toleranční test (oGTT) a hodnocení inzulinové rezistence (HOMA-IR).

Výsledky: Hladina 25-hydroxyvitaminu D byla významně vyšší v léčené skupině (36 vs. 16 ng/ml), inzulinová rezistence vyjádřená HOMA-IR byla významně nižší v léčené skupině (2,6 vs. 3,1).

Závěr: Podávání vysokých dávek vitaminu D pacientům s prediabetem a hypovitaminózou D snižuje riziko a progresi diabetu.

Pubmed

Fulltext